Тело на комората

Управен одбор

Ацо Петров
Претседател
  Скопје
070/221-156
Радосав Ќипровски
Член
  Скопје
070/869-762
Драги Момировски
Член
  Скопје
078/243-779
Драган Ангеловски
Член
  Велес
071/213-186
Агрон Арифи
  Тетово
075/293-294, 044/372-410
број на лег. 125
Зоран Стојкоски
Член
  Струга
070/362-295
Томе Шекеринов
Член
  Струмица
070/253-655
Димитар Стојан Аџиев
  Штип
070/336-753
број на лег. 47
Билјана Стефановска
Член
  Скопје
071/218-134
Ели Божиновска
Член
  Битола
070/342-239
Славе Костадин Стојаноски
  Прилеп
070/874-825
број на лег. 3

Надзорен одбор

Пепи Панев
Претседател
  Штип
070/743-067
Зоран Илија Денковски
  Куманово
070/258-208
број на лег. 72
Маринко Александар Саздовски
  Скопје
071/365-911
број на лег. 10

Дисциплински совет

Вера Димитриевска
Предлагач за дисциплинска постапка
  Скопје
070/262-789
Розита Милан Марковска
претседател на дисциплински совет
  Битола
078/220-107
број на лег. 68
Весела Радоје Петрулева
член на дисциплински совет
  Велес
078/260-998
број на лег. 123