Тело на комората

Управен одбор

Ацо Петров
Претседател
  Скопје
070/221-156
Радосав Ќипровски
Член
  Скопје
070/869-762
Драги Момировски
Член
  Скопје
078/243-779
Агрон Арифи
  Тетово
075/293-294, 044/372-410
број на лег. 125
Александар Деспотоки
Член
  Струга
070/882 112
бр.на лег 143
Димитар Стојан Аџиев
  Штип
070/336-753
број на лег. 47
Билјана Стефановска
Член
  Скопје
071/218-134
Ели Божиновска
Член
  Битола
070/342-239
Славе Костадин Стојаноски
  Прилеп
070/874-825
број на лег. 3
Богољуб Куле Макревски
  Скопје
070/242-208, 02/3113-200
број на лег. 16
Драган Шекерџиев
Член
  Струмица
070/836-831

Надзорен одбор

Зоран Илија Денковски
  Куманово
070/258-208
број на лег. 72
Драги Димовски
  Струмица
070/336 753
број на лег. 56
Јосип Петар Димитровски
  Битола
075/633-667
број на лег. 108

Дисциплински совет

Вера Димитриевска
Предлагач за дисциплинска постапка
  Скопје
070/262-789
Розита Милан Марковска
претседател на дисциплински совет
  Битола
078/220-107
број на лег. 68
Живко Калков
заменик предлагач за
поведување дисц.постапка
  Скопје
Маринко Саздовски
  Скопје
Пепи Панев
Душко Трпески
заменик член
  Охрид
Ѓоко Стојкоски
заменик член
  Тетово
Драган Ангеловски
заменик член
  Велес