Tag Archives: за сите стечајни управници

  • Известување

    ДО СИТЕ ЛИЦЕНЦИРАНИ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИЦИ, ЧЛЕНОВИ НА КОМОРАТА Се известуваат стечајните управници дека Комората на стечајни управници организира стручни работилници од областа на стечајот. Едукацијата – Обуката ќе биде организирана вообичаено во два турноса по апелациони подрачја: 16/17 Април (четврток/петок) 2015 година за стечајни управници и судии од Апелационо подрачје Скопје; 08/09 Мај (петок/сабота) 2015 година за стечајни управници и судии од Апелациони подрачја Битола, Штип и Гостивар. Работилниците ќе се одржат во Охрид Хотел Милениум. Комисијата за едукација во рамки на Комората ќе ги превземе сите подетални потребни активности за успешно спроведување на Едукацијата-обуката. Претседател на Комора Ацо Петров